logo
DOIT Conference by Unit4

Friday, November 16th 2018{//}Piątek, 16 Listopada 2018

At the intersection of people, applications and devices, digital world is being built upon a foundation of security identity by a community of people with shared vision. The international conference DoIT is a prime international forum for both: researchers and practitioners to exchange information about the latest fundamental advances of cloud computing. Join us and listen to the brightest minds of cloud computing, attend workshops and sessions led by industry leaders.{//}Tam gdzie krzyżują się drogi ludzi, aplikacji i urządzeń, na fundamencie tożsamości bezpieczeństwa, powstaje świat cyfrowy budowany przez społeczność pasjonatów dzielących wspólną wizję. Międzynarodowa konferencja DoIT jest światowej sławy forum wymiany informacji pomiędzy naukowcami i praktykami na temat najnowszych trendów, przełomowych osiągnięć i postępów dokonanych w dziedzinie Cloud Computing. Dołącz do nas aby posłuchać najświatlejszych umysłów Cloud Computing a także wziąć udział w warsztatach i sesjach prowadzonych przez liderów branży.

Rules // Regulamin
Registration{//}Rejestracja

Prices{//}Bilety

Student{//}Cena studencka
until 13.11{//}do 13.11
49 PLN
Get ticket{//}Kup
Normal price{//}Cena normalna
until 13.11{//}do 13.11
99 PLN
Get ticket{//}Kup

Special Guest!{//}Gość specjalny!

Niebezpiecznik.pl

Speakers{//}Prelegenci

Workshops{//}Warsztaty

MICROSOFT / CHMUROWISKO WORKSHOP (Sala nr 1) Sold out{//}Wyprzedano

09:00 - 15:00

IoT for business hands-on lab step-by-step{//}Internet Rzeczy dla biznesu - warsztaty krok po kroku

Use the unique benefits of Internet of Things (IoT) to build a smart city solution to help improve traffic and public transportation in New York City. Use a combination of the power of the cloud, along with IoT Edge devices to provide anomaly detection of city buses (engine anomalies and aggressive driving detection), location broadcasting to update bus route status, and to send traffic information to help inform the timing of traffic lights. Traffic lights will also receive new IoT devices that can help detect maintenance and performance issues, such as voltage irregularities. Easily view all of this information through a centralized reporting dashboard provided by Azure Time Series Insights. Use the IoT Remote Monitoring starter solution to manage and simulate IoT devices, set alerts, and view data on a map.{//}Unikalne korzyści płynące z Internetu Rzeczy (IoT) umożliwiają tworzenie rozwiązań dla inteligentnych miast, tak jak w zakresie poprawy wydajności ruchu drogowego i transportu publicznego w Nowym Jorku. Kombinacja mocy chmury wraz z urządzeniami IoT EDGE może być użyta do wykrywania zakłóceń w kursowaniu autobusów miejskich (wykrywanie usterek silnika czy przypadków nieodpowiedzialnej jazdy), lokalizowania i aktualizacji statusu trasy autobusów oraz do wysyłanie informacji drogowych i usprawnienia sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja świetlna może zostać również wyposażona w nowe urządzenia IoT, które pomogą w wykryciu problemów związanych z jej konserwacją i wydajnością, (np. problemy z napięciem). Te wszystkie informacje są łatwo dostępne poprzez scentralizowany pulpit nawigacyjny dostarczany przez Azure Time Series Insights. Rozwiązanie IoT Remote Monitoring starter może być użyte do zarządzania i symulowania urządzeń IoT, ustawiania alertów i wyświetlania danych na mapie.

ORACLE CLOUD WORKSHOP (Sala nr 2)

13:00 - 15:00

Oracle Cloud for Developers {//} Rozwój aplikacji Cloud Native w oparciu o Oracle Cloud

Building and running applications in the cloud is becoming more and more popular working model among software developers. The number of available cloud solutions, including the solutions based on the concept of containers and microservices, is huge. The decision which service to implement and develop is not easy. The key element should be platforms’ openness to minimize the risk of becoming dependent on only one supplier. The solution is to combine open and popular standards with the reliable cloud computing services. {//} Budowa i uruchamianie aplikacji w chmurze staje się coraz popularniejszym modelem pracy deweloperów. Liczba dostępnych rozwiązań chmurowych w tym rozwiązań bazujących na koncepcji kontenerów i mikroserwisów jest ogromna. Decyzja którą usługę wdrożyć i rozwijać nie jest łatwa. Kluczowym jej elementem powinna być otwartość platformy tak aby minimalizować ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy. Odpowiedzią jest połączenie otwartych i popularnych standardów oraz niezawodnej usługi chmury obliczeniowej.

In response to this challenge, Oracle has built a complete and open container environment based on the Docker and Kubernetes – Oracle Container Native Application Development Platform. We would like to invite you to the workshops during which you will have a chance to see how the Oracle Cloud solutions perform this difficult task. {//} W odpowiedzi na to wyzwanie Oracle zbudował kompletne i otwarte środowisko kontenerowe oparte na technologii Docker i Kubernetes - Oracle Container Native Application Development Platform.

Schedule{//}Agenda

Start

09:00 - 09:20 (Sala B+C)

Łukasz Wierzchowski - conference opening{//}otwarcie konferencji.

10:20 - 10:40

BREAK{//}PRZERWA

11:40 - 12:00

BREAK{//}PRZERWA

13:00 - 13:40 (Sala A + Restauracja Ip.)

LUNCH

14:40 - 15:00

BREAK{//}PRZERWA

07:30 - 09:00

Registration / coffee / cakes.{//}Rejestracja / kawa / ciastka.

09:20 - 10:20 (Sala B)

Maciej Madziała - Distributed environment with personal data. Hybrid Azure and Azure Stack cloud platforms. {//} Rozproszone środowisko do zarządzania danymi przedsiębiorstwa w oparciu o platformy chmurowe Hybrid Azure i Azure Stack.


09:20 - 10:20 (Sala C)

Thomas Staven - The best UI is NO UI – A story about conversational UX, chatbots – and a demo of the Unit4 Digital Assistant Wanda featuring the Amazon Alexa. {//} Najlepszy UI to jego brak - opowieść o konwersacyjnym UX, chatbotach - oraz demo cyfrowego asystenta Unit4 Wandy współpracującego z Alexą Amazona.

10:40 - 11:40 (Sala B)

Erik Marcussen - DevOps Toolchain in an Enterprise Setting.


10:40 - 11:40 (Sala C)

Marek Sokołowski, Jakub Madej - Native Cloud Application Development with Oracle Cloud.{//}Rozwój aplikacji Cloud Native w oparciu o Oracle Cloud.

12:00 - 13:00 (Sala B)

Marcin Kozak - Oracle Container Cloud Service is developer friendly{//}Przyjazna developerom usługa Oracle Container Cloud.


12:00 - 13:00 (Sala C)

Piotr Rogala - Desining Azure - based solutions - new challenges for your team.{//}Projektowanie rozwiązań w oparciu Azure czyli nowe wyzwania Twojego zespołu.

13:40 - 14:40 (Sala B)

Maciej Aniserowicz - Happy developer? Key tips for successful career in IT.{//}Szczęśliwy programista? Kluczowe wskazówki do udanej kariery w IT.


13:40 - 14:40 (Sala C)

Włodzimierz Bielski - Machine learning with Azure Databricks.{//}Uczenie maszynowe z Azure Databricks.

15:00 - 17:00 (Sala B + C)

Marcin Maj - Niebezpiecznik - How we stole 13 milion from polish companies.{//}Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom.

17:00 - 17:30 (Sala B + C)

Łukasz Wierzchowski - Podsumowanie konferencji i losowanie nagród{//}Conference conclusions and prize lottery.

Schedule{//}Agenda

Start

07:30 - 09:00

Registration/coffee/cakes.

09:00 - 09:20

Łukasz Wierzchowski - conference opening.

09:20 - 10:20

Maciej Madziała - Distributed environment with personal data. Hybrid Azure and Azure Stack cloud platforms.


09:20 - 10:20

Thomas Staven - The best UI is NO UI – A story about conversational UX, chatbots – and a demo of the Unit4 Digital Assistant Wanda featuring the Amazon Alexa.{//}Najlepszy UI to jego brak - opowieść o konwersacyjnym UX, chatbotach - oraz demo cyfrowego asystenta Unit4 Wandy współpracującego z Alexą Amazona.

10:20 - 10:40

BREAK{//}PRZERWA

10:40 - 11:40

Erik Marcussen - DevOps Toolchain in an Enterprise Setting.


10:40 - 11:40

Marek Sokołowski, Jakub Madej - Native Cloud Application Development with Oracle Cloud.

11:40 - 12:00

BREAK{//}PRZERWA

12:00 - 13:00

Marcin Kozak - Oracle Container Cloud Service is developer friendly{//}Przyjazna developerom usługa Oracle Container Cloud.


12:00 - 13:00

Piotr Rogala - Desining Azure - based solutions- new challenges for your team.

13:00 - 13:40

LUNCH

13:40 - 14:40

Maciej Aniserowicz - Happy developer? Key tips for successful career in IT.


13:40 - 14:40

Włodzimierz Bielski - Machine learning with Azure Databricks.

14:40 - 15:00

BREAK{//}PRZERWA

15:00 - 17:00

Marcin Maj - Niebezpiecznik - How we stole 13 milion from polish companies.

17:00 - 17:30

Łukasz Wierzchowski - Podsumowanie konferencji i losowanie nagród{//}Conference conclusions and prize lottery.

Registration / coffee/ cakes
07:30 - 09:00
Conference opening
09:00 - 09:20

Łukasz Wierzchowski

Speaker
09:20 - 10:20

Maciej Madziała - Distributed environment with personal data. Hybrid Azure and Azure Stack cloud platforms.

Thomas Staven - The best UI is NO UI – A story about conversational UX, chatbots – and a demo of the Unit4 Digital Assistant Wanda featuring the Amazon Alexa. {//} Najlepszy UI to jego brak - opowieść o konwersacyjnym UX, chatbotach - oraz demo cyfrowego asystenta Unit4 Wandy współpracującego z Alexą Amazona.

Break
10:20 - 10:40
Speakers
10:40 - 11:40

Erik Marcussen - DevOps Toolchain in an Enterprise Setting.

Marek Sokołowski i Jakub Madej - Native Cloud Application Development with Oracle Cloud.

Break
11:40 - 12:00
Speakers
12:00 - 13:00

Marcin Kozak - Oracle Container Cloud Service is developer friendly{//}Przyjazna developerom usługa Oracle Container Cloud.

Piotr Rogala - Desining Azure- based solutions- new challenges for your team.

Lunch
13:00 - 13:40
Speakers
13:40 - 14:40pm

Maciej Aniserowicz - Happy developer? Key tips for successful career in IT.

Wlodek Bielski - Machine learning with Azure Databricks.

Break
14:40 - 15:00pm
Speakers
15:00 - 17:00pm

Marcin Maj - Niebezpiecznik - How we stole 13 milion from polish companies.

Podsumowanie konferencji i losowanie nagród{//}Conference conclusions and prize lottery.
17:00 - 17:30pm

Łukasz Wierzchowski

Awards{//}Konkurs

During the event the participants will have a chance to win attractive awards. Just take part in our survey and get creative when filling in your answers to win a GoPro camera or a Tablet! The survey will be available via app during the event. The results will be announced at the end of the conference. {//} Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Wystarczy wziąć udział w naszej ankiecie i w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytania, aby wygrać kamerę GoPro lub tablet! Ankieta będzie dostępna przez aplikację w trakcie naszego wydarzenia. Wyniki będą ogłoszone podczas zakończenia konferencji.

Would you like to join?{//}Chciałbyś dołączyć?

Organiser{//}Organizator

Unit4

Unit4 is a leading provider of enterprise applications empowering people in service organisations. With annual revenue close to 500M Euro and more than 4000 employees worldwide, Unit4 delivers ERP, industry-focused and best-in-class applications. Thousands of organisations from sectors including professional services, education, public services, not-for-profit, real estate and financial services benefit from Unit4 solutions. Unit4 is in business for people. More information can be found by visiting {//} Unit4 to wiodący dostawca aplikacji klasy korporacyjnej dla ludzi z organizacji działających w sektorze usług. Osiągająca ponad 500 mln EUR przychodów rocznie i zatrudniająca ponad 4200 pracowników na całym świecie firma Unit4 dostarcza najlepsze w swojej klasie rozwiązania ERP zorientowane na branżę usług. Korzystają z nich tysiące organizacji z takich sektorów jak: usługi specjalistyczne, edukacja, usługi publiczne, non-profit, nieruchomości, sprzedaż hurtowa czy usługi finansowe. Unit4 działa z myślą o ludziach. Więcej informacji uzyskać można, odwiedzając our website{//}naszą stronę, following us on{//}obserwując nas na Twitter (@Unit4global){//}Twitterze (@Unit4global) and checking out our{//}oraz odwiedzając naszą stronę w serwisie LinkedIn page{//}LinkedIn.

Unit4 Polska consists of four business units:{//}Unit4 Polska składa się z czterech jednostek biznesowych:

The R&D Wrocław site is one of three global Research and Development sites in Unit4. The other two are located in Norway and Spain. Currently it employs 200 people, including Developers, Analysts, Testers and Technical Writers, focusing on the development of the global Unit4 Business World solution. {//} Oddział R&D Wrocław jest jednym z trzech oddziałów Research and Development w globalnej Spółce UNIT4. Dwa pozostałe mieszczą się w Norwegii oraz w Hiszpanii. Na chwilę obecną pracuje w nim 200 osób, wliczając w to Programistów, Analityków oraz Testerów, koncentrujących się na rozwoju globalnego programu Unit4 Business World.

In Poland, Unit4 develops HR and ERP-class systems, distributed under the brand name TETA. Unit4 Polska solutions are currently used by over two thousand large and medium-sized industry-leading companies and institutions. {//} Unit4 zajmuje się w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod marką TETA. Obecnie z rozwiązań Unit4 Polska korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji dużej i średniej wielkości, będących liderami w swoich branżach. 

Central Customer Support in Wrocław is a team of more than 150+ consultants supporting clients in organizations using ERP software developed by Unit4 worldwide. {//} Central Customer Support we Wrocławiu to ponad 150 osobowy zespół konsultantów, którzy wspierają klientów w organizacjach wykorzystujących oprogramowanie ERP tworzone przez Unit4 na całym świecie.

Global Cloud Operation team consists of engineers located in various parts of the world - starting from Singapore, through UK to United States. Engineers in Wroclaw office are focused on infrastructure (Azure and other platforms), deployment and maintenance of all global Unit4 products. {//} Zespół Global Cloud Operation składa się z inżynierów pracujących w różnych częściach świata – od Singapuru przez Wielką Brytanię po Stany Zjednoczone. Inżynierowie we wrocławskim biurze skupiają się na infrastrukturze (Azure i innych platformach) oraz wdrażaniu i utrzymaniu wszystkich globalnych produktów Unit4.

Partners{//}Partnerzy